Cmentarz Farny w Grudziądzu - Regulamin


Regulamin Cmentarza Farnego w Grudziądzu


I
 1. Cmentarz Farny w Grudziądzu jest cmentarzem wyznaniowym. Właścicielem i zarządcą cmentarza oraz wszystkich jego urządzeń jest parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu.

 2. W imieniu parafii bezpośredni zarząd nad funkcjonowaniem Cmentarza Farnego sprawuje Kierownik Administracyjny Cmentarza.

 3. Biuro Administracji Cmentarza znajduje na Cmentarzu Farnym przy ul. Cmentarnej w Grudziądzu i jest czynne dla interesantów w godzinach urzędowania.

 4. Urządzenia Cmentarza są dostępne dla wszystkich odwiedzających groby na Cmentarzu Farnym.

II
 1. Na cmentarzu można przebywać codziennie od wschodu do zachodu słońca (nie dotyczy dni 1.
  ​i 2. listopada).

 2. Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy i szacunku należnym miejscu poświęconemu i osobom zmarłym.

 3. Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na terenie Cmentarza mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych. Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarz odpowiadają kierownicy tych grup.

 4. W szczególności niedozwolone na terenie Cmentarza Farnego jest:
  • ​przebywanie od zachodu do wschodu słońca (nie dotyczy dni 1. i 2. listopada) oraz
   w czasie burzy, wichury i innych niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych;
  • spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających i przebywanie w stanie nietrzeźwym, palenie tytoniu, zakłócanie ciszy oraz uroczystości religijnych;
  • zaśmiecanie terenu Cmentarza (wszystkie odpady/nieczystości należy składać do kontenerów umieszczonych przy wyjściach z Cmentarza);
  • niszczenie nagrobków i infrastruktury;
  • wprowadzanie na teren cmentarza zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników;
  • wjeżdżanie na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi i rowerami, z wyjątkiem usługodawców, którzy uzyskali zgodę Administracji Cmentarza;
  • samowolne usuwanie drzew, krzewów i dokonywanie nasadzeń;
  • samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich;
  • zabudowywanie grobu wykraczające poza powierzchnię miejsca grzebalnego;
  • zabudowywanie ciągów komunikacyjnych;
  • zbieranie wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów, wiązanek i zniczy z cudzych grobów;
  • przenoszenia na cudze groby (opuszczone, pomordowanych, księży itp.) wypalonych zniczy i sztucznych kwiatów;
  • prowadzenie działalności handlowej, akwizycji, umieszczanie reklam, rozkładanie lub rozwieszanie wizytówek bez zgody Administracji Cmentarza.

​III
 1. Dysponenta grobu określa art. 10 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 roku z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2017 r. poz. 912.

 2. Dysponent uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących grobu, a w szczególności jego użycia do kolejnych pochówków, ekshumacji, utrzymania lub likwidacji, w granicach obowiązującego prawa.

 3. Dysponent grobu posiada pierwszeństwo dokonywania opłaty prolongacyjnej. Opłacenie grobu przez osobę inną niż dysponent grobu nie powoduje nabycia przez tę osobę prawa do dysponowania grobem bez zgody dysponenta.

 4. Przy pogrzebie pobiera się opłatę za miejsce grzebalne na okres 20 lat, zgodnie z obowiązującą stawką. Dokonanie ponownego pochówku w grobie mającym ponad 20 lat wymaga – w przypadku istnienia zaległości prolongacyjnych pokładnego - uregulowania opłat zaległych. W przypadku, gdy opłata prolongacyjna została wniesiona, opłatę bieżącą pomniejsza się o opłatę za okres niewykorzystany dotyczący opłaty prolongacyjnej (z dokładnością do 1 roku). Nadmienione opłaty dotyczą wszystkich rodzajów grobów: ziemnych i murowanych, również tych, w których chowane są urny. Okres 20 lat nie dotyczy grobów murowanych i nisz w kolumbarium tylko, jeśli istnieje wiarygodny dokument określający inny okres dokonanej opłaty.

 5. Wysokość stawki i jej składowe określa w formie uchwały, Parafialna Rada Gospodarcza stanowiąca Zarząd Cmentarza, biorąc pod uwagę koszty utrzymania Cmentarza.

 6. Zwolnione z opłat są groby historyczne uznane za takie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub odpowiedni organ państwowy np. Instytut Pamięci Narodowej.

 7. Za grób uważa się miejsce o wymiarach określonych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków. Przy grobach rodzinnych należy dokonać opłaty za każde z miejsc umożliwiające dokonanie pochówku równoległego.

 8. Po upływie 20 lat od pochówku miejsce może być zlikwidowane i użyte do ponownego pochówku chyba, że ktoś zgłosi zastrzeżenie i dokona opłaty na kolejne 20 lat (takiej jak przy pochówku) jednorazowo lub systematycznie w okresach - od 1 roku do 20 lat – w kwotach proporcjonalnych do obowiązujących stawek. Okres za jaki została dokonana opłata jest okresem na jaki została zawarta umowa.

 9. Opłaty pokładnego dokonuje się za lata kalendarzowe. Przedłużenia należy dokonać w ciągu 1 roku od wygaśnięcia wcześniejszej umowy. Po upływie tego terminu miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Administracji Cmentarza, która nie ma obowiązku powiadamiania o terminie wygaśnięcia umowy. Osobie, która mimo upływu tego terminu nie dopełniła warunków w zakresie przedłużenia umowy na udostępnienie miejsca grzebalnego, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadanego miejsca, chociażby nadal odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym porządku.

 10. Po wygaśnięciu umowy, o której mowa w pkt. 16, dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia nagrobka i elementów jemu towarzyszących w ciągu 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy. Po upływie tego okresu przechodzą one do dyspozycji Administracji Cmentarza bez prawa ich zwrotu czy zwrotu nakładów finansowych i kosztów materiału. Dotyczy to również grobów murowanych, które po ekshumacji zostały opuszczone lub nie są prolongowane.

 11. Groby samowolnie zarezerwowane lub przywłaszczone pozostają do dyspozycji administracji cmentarza.

 12. Dysponent grobu jest zobowiązany, by kwatera grobowa była oznaczona tabliczką nekrologową lub numerem ewidencyjnym grobu oraz do stałego utrzymania czystości tego miejsca i terenu bezpośrednio do niego przylegającego.

 13. W przypadku, gdy dysponentami grobu są dwie lub więcej osób równorzędnych, wszelkie decyzje związane z dysponowaniem grobem winny być podejmowane przez wszystkie te osoby lub jedną z nich, która tym samym oświadcza pisemnie, że działa z upoważnienia i za zgodą pozostałych.

 14. Administracja Cmentarza nie jest organem właściwym do rozstrzygania sporów w zakresie dysponowania grobem. Zainteresowane osoby powinny istniejący spór rozstrzygnąć między sobą lub przed właściwym sądem. Na pisemną prośbę jednej ze stron Administracja Cmentarza może wstrzymać wszelkie działania związane z dysponowaniem grobem do czasu porozumienia się stron (przedstawionego w pisemnym oświadczeniu) bądź rozstrzygnięcia przez sąd.

IV
 1. Na grobach można ustawiać nagrobki nie przekraczające granic powierzchni miejsca grzebalnego.

 2. Zlecenia postawienia nagrobka może dokonać dysponent grobu lub osoba posiadająca jego zgodę.

 3. Przed ustawieniem nagrobka należy przedstawić w biurze Administracji Cmentarza projekt lub szkic nagrobka wraz z jego wymiarami i treścią napisów, celem uzyskania zgody na jego ustawienie (po potwierdzeniu zgodności wymiarów nagrobka z powierzchnią grobu oraz stwierdzeniu, że jego forma, napisy i użyte symbole nie naruszają wyznaniowego charakteru cmentarza).

 4. Za ustawienie nagrobka, jak też wszelkie prace remontowe i budowlane wykonywane na terenie cmentarza pobiera się opłatę w wysokości 10% wartości prowadzonej inwestycji przeznaczoną na utrzymanie infrastruktury cmentarza.

 5. Administracja cmentarza nie wydaje zgody na zabudowywanie ciągów komunikacyjnych jakąkolwiek infrastrukturą. Osoba zlecająca takie prace ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w skutek takiej decyzji. Administracja Cmentarza może wezwać dysponenta do usunięcia infrastruktury, na którą nie wydała zgody lub usunąć ją bez wcześniejszego informowania dysponenta (kosztami tych prac zostanie obciążony dysponent).

 6. Usługodawcy wykonujący prace remontowe, budowlane lub przygotowujące miejsce pochówku muszą otrzymać zgodę na prowadzenie prac na terenie Cmentarza, w terminie ustalonym z Administracją.

 7. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w następstwie realizowanych na terenie cmentarza prac, w tym również za uszkodzenie sąsiednich grobów, nagrobków, zieleni, ogrodzenia i innych urządzeń infrastruktury cmentarza oraz zobowiązani są do pokrycia kosztów lub wniesienia odszkodowania na rzecz poszkodowanych.

 8. Wykonawcy zobowiązani są do zachowania godnego miejsca jakim jest cmentarz oraz posprzątania otoczenia po prowadzonych pracach. Zabrania się pozostawiania na terenie Cmentarza gruzu i odpadów budowlanych i wyrzucania ich do kontenerów na śmieci ustawionych przy wyjściach z cmentarza.

 9. Zabrania się transportowania elementów nagrobków i innych pod lub nad siatką ogradzającą cmentarz.

 10. Po uzyskaniu pozwolenia na prace prowadzone na cmentarzu usługodawca może wjechać samochodem na teren cmentarza. Wjeżdżając na teren Cmentarza zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
  • ​tylko w uzasadnionych przypadkach np. transport ciężkich elementów;
  • tylko jednym samochodem do jednej usługi;
  • tylko w miejsca, które na to pozwalają;
  • tylko na czas niezbędny do wykonania usługi;
  • z minimalną prędkością i zachowaniem szczególnej ostrożności, przy manewrze cofania konieczne jest by druga osoba idąc przed pojazdem pilotowała samochód;
  • pieszy na terenie Cmentarz ma zawsze pierwszeństwo.

V
 1. Z uwagi na parkowe założenie cmentarza, częściowo podlegające ochronie konserwatora zabytków oraz jego konfigurację przebywanie na terenie cmentarza w czasie występowania niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych jak np. wichura, gołoledź, śnieżyce, burze itp. jest niewskazane. Osoby przebywające w tym czasie na cmentarzu czynią to na własną odpowiedzialność.

 2. Administracja Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe na cmentarzu, będące następstwem czynników atmosferycznych, kradzieży lub działania osób trzecich. Dysponenci grobów mogą indywidualnie ubezpieczyć nagrobek w wybranej firmie ubezpieczeniowej.

VI
 1. Powyższy regulamin został uchwalony przez Parafialną Radę Gospodarczą parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu stanowiącą Zarząd Cmentarza Farnego dnia 25 listopada 2017 r. w oparciu o Ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 roku z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2017 r. poz. 912, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków oraz I Synod Diecezji Toruńskiej, które to akty prawne rozstrzygają w sprawach w nim nie uregulowanych.

 2. ​Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r..