Modlitwy do Matki Bożej Łaskawej


  1. MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ
  2. AKT ZAWIERZENIA PARAFII MATCE BOŻEJ ŁASKAWEJ
  3. AKT OFIAROWANIA KSIĘŻY KANONIKÓW MATCE BOŻEJ ŁASKAWEJ
  4. AKT ZAWIERZENIA WSPÓLNOTY ZAKONNEJ MATCE BOŻEJ ŁASKAWEJ
  5. MODLITWA KAPŁANÓW PRZED OBRAZEM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ, PATRONKI GRUDZIĄDZA


MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ

O Matko Łaskawa, której obraz od wieków czcimy w Kolegiacie Grudziądzkiej, przyjmij nas, mieszkańców tej ziemi, i miej nas w szczególnej opiece.
Uproś nam miłosierdzie u swego Syna, gdy pragniemy porzucić zło, a czynić dobro.
Okaż nam swe łaskawe Oblicze, gdy niesiemy pomoc żywym i umarłym.
Okaż nam swe łaskawe Oblicze, gdy adorujemy Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie i przyjmujemy Go do serca w Komunii św.
Okaż nam swe łaskawe Oblicze, gdy zabiegamy o zgodę i miłość w naszych rodzinach i sąsiedztwach, gdy modlitwą różańcową wypraszamy pomoc Kościołowi świętemu i jego Pasterzom.
Wyjednaj nam łaskę zjednoczenia z Chrystusem i z Tobą już w tym życiu, a zwłaszcza w chwili naszej śmierci. Amen.


AKT ZAWIERZENIA PARAFII MATCE BOŻEJ ŁASKAWEJ

O Skarbnico Niebieska wszystkich łask, Matko Boga i Matko moja, Maryjo, Pani i Opiekunko Grudziądza! Ty jesteś Córką Ojca Przedwiecznego i masz przystęp do Jego mocy i potęgi. Wierzymy, że w tej świątyni jesteś szczególnie obecna i spoglądasz łaskawie na nas, mieszkańców tej ziemi. W dniu Twego Święta klękamy przed Tobą razem z naszymi przodkami – dziś cieszącymi się chwałą nieba, którzy tak jak my dzisiaj doświadczali, że jesteś światłem, mocą, obroną i nadzieją – po prostu Matką Łaskawą.
Tulimy się dziś do Twojego serca bijącego dla Chrystusa, aby odnaleźć bezpieczeństwo w Twoich ramionach, które matczynym gestem oddają nam Jezusa pod opiekę. Pragniemy Ci, Matko Łaskawa, Opiekunko nasza, zawierzyć całą naszą Parafię.
Okaż swe łaskaw Oblicze, Skarbnico łask, naszym rodzinom. Spraw, aby problemy, z którymi się borykają: brak miłości i czasu dla siebie, bezrobocie, alkoholizm, narkomania, nieład moralny zostały pokonane siłą dobra i pokoju, która drzemie w sercu każdego człowieka. Uproś Twego Syna, aby w naszych rodzinach panowała miłość i zgoda. Prosimy szczególnie za tych, którzy zapomnieli o Panu Bogu, Kościele i powołaniu do życia wiecznego, którzy postępują i żyją jak poganie choć naznaczeni są znamieniem łaski sakramentu chrztu św. Spraw, aby powrócili do życia w łasce uświęcającej i odkryli w sobie przepiękny dar synostwa Bożego.
Okaż swe łaskawe Oblicze wszystkim matkom i żonom. Ty wiesz, Pani Łaskawa, czym jest macierzyństwo, bo sama byłaś i jesteś Matką. Prosimy, aby matki i żony naszej parafii czuwały i strzegły ciepła domowego, które oparte będzie na wierze w Twego Syna i miłości ewangelicznej.
Okaż swe łaskawe Oblicze ojcom i mężom, aby będąc głową rodziny, tak jak Chrystus jest głową Kościoła, chronili przed złem i upadkiem moralnym swoich najbliższych i byli autorytetem dla swoich dzieci.
Okaż swe łaskawe Oblicze wszystkim babciom, dziadkom, osobom starszym, chorym i cierpiącym. Przypominaj im, Maryjo – Matko, że dawanie świadectwa i wychowywanie młodego pokolenia nadal jest ich zadaniem i obowiązkiem, a cierpienia i trudności, które towarzyszą ich wiekowi, ofiarowane Chrystusowi, są wielką pomocą dla Kościoła i świata.
Okaż swe łaskawe Oblicze młodzieży i dzieciom naszej wspólnoty parafialnej. To oni będą budować i kształtować już za niedługi czas oblicze tej ziemi, naszej Ojczyzny. Otocz ich, o Łaskawa Matko, szczególnie płaszczem opieki, ponieważ są bardziej niż kiedykolwiek narażeni na zepsucie i zło wkradające się na każdym niemal kroku do umysłów, serc i sumień młodego pokolenia. Spraw, aby ochoczo i wytrwale podejmowali swoje obowiązki jako dzieci, uczniowie i Polacy.
Okaż swe łaskawe Oblicze nad naszą wspólnotą parafialną, która od kilku już wieków czci Cię jako swą Matkę i Opiekunkę. Pani Łaskawa – Matko Boża Grudziądzka, stwórz w naszej wspólnocie taki klimat wiary, który pozwoliłby młodym ludziom – dziewczętom i chłopcom odczytywać swoje powołanie i wejść na drogę służby Bogu i ludziom w kapłaństwie i życiu konsekrowanym.
Spójrz, o Matko, na przygnębiony Twój lud, który wielbi Ciebie i prosi o wyjednanie łaski u Boga. Niech nasza wspólnota parafialna wraz z duszpasterzami i wszystkimi, którzy nawiedzają Kolegiatę Grudziądzką, pozostanie wierna Bogu i Tobie na zawsze. Amen.


AKT OFIAROWANIA KSIĘŻY KANONIKÓW MATCE BOŻEJ ŁASKAWEJ

Panno Łaskawa i Matko Nieustającej Pomocy! Otwierając się przed Kościołem niczym rozległy ocean, słyszymy na nowo głos Chrystusa: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Ten misyjny mandat kieruje dzisiaj Twój Zmartwychwstały Syn do wszystkich swoich uczniów, aby słowem i przykładem własnego życia naśladowali entuzjazm pierwszych chrześcijan, pokrzepiając się mocą Ducha Świętego i nadzieją, która zawieźć nie może. Wiemy, że ów Chrystusowy Mandat Misyjny w pierwszym rzędzie zlecony został powołanym do uczestnictwa w Jego Kapłaństwie.
Królowo Kapłanów! Zgromadzeni w tej Kolegiacie przed Twym łaskawym obliczem kapłani, kanonicy Kapituły Grudziądzkiej zdają sobie sprawę, że przemierzając drogi świata muszą przyspieszyć kroku, by mocniej, silniej i skuteczniej głosić Ewangelię Chrystusa. W tej drodze towarzysz im Ty, Łaskawa Pani jako Gwiazda Nowej Ewangelizacji, promienna Jutrzenka i niezawodna Przewodniczka.
Spójrz, o Pani, oto synowie Twoi! Spraw, aby ochoczo naśladowali Twoją kontemplację Syna po pielgrzymce do świętego miasta Jerozolimy, a dzięki niej jako autentyczni świadkowie Zmartwychwstałego nieśli pokrzepiające światło Ewangelii wiernym, którym służą.
Wychowawczyni Powołań Kapłańskich! Mając na uwadze dobro naszych pokoleń, prosimy Cię, uproś łaskę nowych powołań do kapłaństwa i konsekrowanego życia zakonnego, świeckiego i misyjnego dla Kościoła Toruńskiego i całego świata. Amen.


AKT ZAWIERZENIA WSPÓLNOTY ZAKONNEJ MATCE BOŻEJ ŁASKAWEJ

O Skarbnico Niebieska wszystkich łask, Matko Boga i Matko nasza, Maryjo, Pani i Opiekunko Grudziądza! Ty jesteś Córką Ojca Przedwiecznego i masz przystęp do Jego mocy i potęgi. Wierzymy, że w tej świątyni jesteś szczególnie obecna i spoglądasz łaskawie na wszystkie osoby konsekrowane. W dniu Twego Święta klękamy przed Tobą razem z naszymi przodkami – dziś cieszącymi się Chwałą Nieba, którzy tak, jak my dzisiaj doświadczali, że jesteś światłem, mocą, obroną i nadzieją – po prostu Matką Łaskawą.
Tulimy się dziś do Twojego Serca, bijącego dla Chrystusa, aby odnaleźć bezpieczeństwo w Twoich ramionach, które matczynym gestem oddają nam Jezusa pod opiekę. Pragniemy Tobie, Matko Łaskawa, Mistrzyni naszego wewnętrznego życia, zawierzyć całą naszą wspólnotę zakonną.
Okaż Swe Łaskawe Oblicze, Skarbnico Łask, wszystkim swoich duchowym córkom. Spraw, aby problemy, z którymi się borykamy: troska o wciąż gorętszą miłość do Boga i bliźniego, o wzrost ducha ofiary i poświęcenia się wspólnocie, o łaskę wytrwania w wierności do końca, nigdy nie były nam obojętne; byśmy u Twego boku Maryjo, świadome swej nędzy i nicości, mężnie kroczyły ku doskonałości, a to, co jeszcze w nas takie słabe i niedoskonałe zostało pokonane mocą dobra i pokoju, które promieniują z serca każdego człowieka. Uproś u Twego Syna, aby w naszych wspólnotach panowały miłość i zgoda. Prosimy za te siostry spośród nas, które sprzeniewierzyły się łasce powołania. Spraw, aby dostrzegły bezgraniczną Miłość Miłosierną, jaką Bóg nigdy nie przestaje obdarzać grzesznika i zadośćczyniły Bożemu Sercu za wszystkie niewierności.
Okaż Swe Łaskawe Oblicze Przełożonym, aby będąc głową Wspólnoty, tak, jak Chrystus jest głową Kościoła, chroniły przed złem i upadkiem moralnym członkinie Zgromadzenia i były autorytetem dla każdej współsiostry; by każda z nas była przejrzystym świadectwem Chrystusowej Miłości wobec świata. Przypominaj nam Maryjo – Łaskawa Matko, że dawanie świadectwa i formowanie młodych serc dla Jezusa, jest naszym zadaniem i obowiązkiem, a cierpienia i trudności, ofiarowane Chrystusowi, są wielką pomocą dal Kościoła i świata.
Okaż Swe Łaskawe Oblicze naszej młodzieży zakonnej. To ona będzie budować i kształtować przyszłość Zgromadzenia, oblicze tej ziemi, naszej Ojczyzny. Otocz ją, o Dobra Matko, szczególnie płaszczem opieki, ponieważ jest bardziej niż kiedykolwiek narażona na zło, wkradające się do umysłów, serc i sumień młodego człowieka nawet za mury klasztorów. Spraw, aby ochoczo i wytrwale podejmowała swoje obowiązki jako wyraz jak najwierniejszego wypełniania Woli Ojca.
Okaż Swe Łaskawe Oblicze nad naszą wspólnotą zakonną, która PRAGNIE Cię czcić jako Swą Matkę i Opiekunkę. Pani Łaskawa – Matko Boża Grudziądzka stwórz w naszej wspólnocie taki klimat wiary, który pozwoliłby młodym dziewczętom odczytywać swoje powołanie i wejść na drogę służby Bogu i ludziom w życiu konsekrowanym.
Spójrz, o Matko na Zgromadzenie Zakonne, które wielbi Ciebie i prosi o wyjednanie łaski u Boga. Niech nasza Wspólnota pozostanie wierna Bogu i Tobie na zawsze. Amen.

MODLITWA KAPŁANÓW PRZED OBRAZEM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ,PATRONKI GRUDZIĄDZA

Matko Pełna Łaski, obecna we wspólnocie Kościoła. Oto dzisiaj kapłani Twojego Syna, którzy niejednokrotnie modlili się przed Twym cudownym wizerunkiem w tej świątyni, przybyli, aby oddać się w niewolę Twojej miłości i prosić o matczyną pomoc.
Ty od początku dawałaś otuchy Apostołom oraz ich pomocnikom do głoszenia Ewangelii. Na progu trzeciego tysiąclecia rozbudzaj w sercach tych kapłanów przekonanie, że na nich w pierwszym rzędzie spoczywa odpowiedzialność za nową ewangelizację.
Pierwsza słuchaczko Dobrej Nowiny i pierwsza jej zwiastunko, Ty z głęboką wiarą, nadzieją i miłością odpowiedziałaś na zwiastowanie anioła. Módl się za tych, którzy zostali upodobnieni do Twojego Syna, Chrystusa Kapłana, aby i oni równie ochoczo, codziennie, odpowiadali na przynaglające wezwanie dawania świadectwa wiary i miłości swym braciom i siostrom, dla których zostali ustanowieni.
Łaski pełna i Matko Łaski, otaczaj opieką swoich synów, kapłanów, którzy podobnie jak Ty, zostali wezwani do współdziałania z Duchem Świętym, aby Jezus rodził się na nowo w sercach wiernych. Wypraszaj kapłanom łaskę, aby byli wiernymi szafarzami Bożych tajemnic. Niech przy Twojej pomocy wprowadzają wielu ludzi na drogę pojednania i sprawią, aby Eucharystia była źródłem i szczytem ich życia i wiernych, nad którymi sprawują pieczę.
Jutrzenko Trzeciego Tysiąclecia, bądź nadal przewodniczką kapłanów Jezusa Chrystusa, aby naśladując Twoją miłość ku Bogu i ludziom, stali się gorliwymi pasterzami wiodącymi wszystkich na spotkanie z Twoim Synem, prawdziwą Światłością, która oświeca każdego człowieka.
Wychowawczyni Powołań Kapłańskich, uproś u Twojego Syna łaskę nowych powołań z naszego miasta – Grudziądza i naszej parafii do służby kapłańskiej. Spraw, aby nasze rodziny stały się przyjazną glebą, na której mogłyby wzrosnąć i rozwijać się nowe powołania do służby w Kościele.
Pani Łaskawa, która w naszej kolegiacie królujesz w swym pełnym miłości i troski wizerunku od ponad trzystu lat, wierzymy, że jak niegdyś wstawiałaś się u Syna za naszymi przodkami, tak i teraz zechcesz nas wysłuchać. Amen.