Konkurs plastyczny


Parafia / 22 kwiecień 2024

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Moje wyobrażenie biskupa Chrystiana
I. Organizator.
Organizatorem konkursu jest Grudziądzki Komitet Społeczny Upamiętnienia Biskupa Christiana z siedzibą w Grudziądzu ul. Kościelna 1, kontakt@chrystian.grudziadz.pl
II. Cele konkursu:
1. Kształtowanie wyobraźni uczestników poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na temat Biskupa Chrystiana.
2. Szerzenie wśród mieszkańców Grudziądza i regionu wiedzy na temat osoby i misji Biskupa Chrystiana
3. Budowanie wspólnoty, przynależności do lokalnego społeczeństwa, integracji wokół postaci ważnej historycznie dla regionu.
III. Założenia organizacyjne
 •  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej i dorosłe osoby: artyści amatorzy i profesjonaliści, członkowie klubów np. seniora z terenu Grudziądza i regionu.
 •  Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach wiekowych:
          - 11 do 15 lat
          - 15 do 18 lat
          - powyżej 18 r. ż.
 •  Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tym fakcie.
 •  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 •  Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 •  Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (m.in.: ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, witraż, haft, collage, w wybranym graficznym programie komputerowym), do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie - minimum format A4.
 •  Prace powinny być wykonane na papierze typu: brystol, blok techniczny lub płótno a grafiki komputerowe w formacie elektronicznym JPG (300 DPI i minimum 2362 x 1122 pikseli).
 •  Prace składają: w imieniu niepełnoletnich uczestników rodzice lub opiekunowie prawni uczniów, nauczyciele, dorośli uczestnicy warsztatów terapeutycznych, członkowie klubów seniora lub sami uczestnicy, którzy ukończyli 13 lat.
Opis prac zgłaszanych na konkurs
 •  imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy i mail, tytuł pracy i krótki opis (technika wykonania), nazwa instytucji i adres lub imię i nazwisko rodzica czy opiekuna i adres w przypadku osób niepełnoletnich i nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.
 •  Prace nadsyłane drogą elektroniczną powinny zawierać te same dane o autorze pracy umieszczone w treści maila lub w załączonym pliku tekstowym, osoby niepełnoletnie dołączają skan oświadczenia opiekunów zezwalających na udział w konkursie.
 •  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone
 •  Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.
 •  Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac w Internecie
 •  Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu
Ocena prac konkursowych
 •  Prace należy składać lub przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2024 roku w siedzibie organizatora przy parafii św. Mikołaja ul. Kościelna 1.
 •  W przypadku przesłania przez uczestnika konkursu większej liczby prac niż zostało to określone w regulaminie komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie pozostałe prace zostaną odrzucone.
 •  Prace dostarczone po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
 •  O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 •  Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
             - zgodność pracy z tematem
             - jakość wykonania
             - oryginalność i pomysłowość
             - walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, stopień
               trudności pracy)
 •  Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej oraz w Internecie.
 •  Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
Ogłoszenie wyników konkursu
 •  Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej na przełomie listopada i grudnia 2024.
 •  Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu.
 •  Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu i terminie wystawy.
 •  Wybrane prace konkursowe będą prezentowane na wystawie pokonkursowej
Nagrody
 •  Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych kategorii 3 nagrody główne oraz wyróżnienia
 •  Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż, który odbędzie się w Bibliotece Głównej ul. Legionów 28 w Grudziądzu w grudniu 2024 roku
 •  Nagrody nieodebrane będą czekały przez miesiąc u organizatora i po miesiącu wrócą do darczyńców.
Postanowienia ogólne
 •  Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
 •  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone, opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
 •  Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu.
 • Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają organizatora.
 •  W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
 •  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu jako własna.
 •  Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu będą rozstrzygane polubownie.