Sakrament PokutySAKRAMENT POKUTY jest spotkaniem z przebaczającym Chrystusem w znaku sakramentalnym, który odpuszcza grzechy przez posługę kapłana. Wierny dostępuje jednocześnie pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadał ranę. Sakrament pokuty ustanowił Jezus Chrystus w dniu swego zmartwychwstania, mówiąc do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22-23). Władza ta została przekazana Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom.


Ściśle z sakramentem pokuty wiążą się odpusty.

Odpust jest to częściowe (odpust cząstkowy) lub zupełne (odpust zupełny) darowanie przez Kościół poza sakramentem pokuty i pojednania kary doczesnej, jaką winien człowiek ponieść za popełnione grzechy. Odpust zakłada osobiste nawrócenie się, przy grzechach śmiertelnych przyjęcie sakramentu pokuty, a gdy chodzi o uzyskanie odpustu zupełnego – przyjęcie ponadto Komunii Świętej. Tym którzy dopełniają określonych warunków (przede wszystkim modlitwa, czasem nawiedzenie wyznaczonych kościołów), Kościół udziela odpustu na mocy skarbu zasług zadośćuczynnych Jezusa Chrystusa.


opracowano na podstawie "Katechizmu dla młodzieży przed bierzmowaniem"

PORZĄDEK SPOWIEDZI ŚWIĘTYCH
W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ W GRUDZIĄDZU
 • w dni powszednie – 15 minut przed każdą Mszą św.
 • w niedziele i święta – 15 minut przed każdą Mszą św. (z wyjątkiem Mszy św. dla dzieci o godz. 11:30)
 • w środy – w godz. 17:30-18:00
 • w soboty – w godz. 17:00-18:00
 • w I czwartek m-ca – w godz. 17:00-18:00
 • w I piątek m-ca – w godz. 15:30-18:00
WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTÓW W BAZYLICE KOLEGIACKIEJ ŚW. MIKOŁAJA, SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ - OPIEKUNKI GRUDZIĄDZA

          ODPUSTY MARYJNE W SANKTUARIUM
 • 1 styczeń – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi;
 • 5 sierpień – Święto Tytularne Bazyliki Matki Bożej Większej;
 • 15 sierpień – Uroczystość Wniebowzięcia NMP;
 • 8 wrzesień – Odpust Narodzenia NMP;
 • 8 grudzień – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP;
 • Raz w roku – w dowolnym terminie;

          ODPUSTY ZWIĄZANE Z GODNOŚCIĄ BAZYLIKI
 • 29 czerwca - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Odpust zupełny w w/w dniach można uzyskać jeden raz dziennie pod zwykłymi warunkami:
 • Sakramentalna spowiedź;
 • Komunia św.;
 • Brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu;
 • Odmówienie Wierzę w Boga, Ojcze nasz i dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego