BAZYLIKA KOLEGIACKA ŚW. MIKOŁAJA BPA W GRUDZIĄD


Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu informuje o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania ofertowego, mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy części elewacji zachodniej Bazyliki Kolegiackiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu - etap IV"

W wyniku naboru ofert został wybrany wykonawca: Pracownie Konserwacji Zabytków RENOMA Hanna Rubnikowicz
- Góźdź, ul. Mohna 71/3, 87 - 100 Toruń. 

Wykonawca zaproponował cenę 209 059,23 zł netto i 257 142,86 zł brutto.

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy części elewacji zachodniej bazyliki kolegiackiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu – etap IV”

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu w związku z realizacją zadania pn. "PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY CZĘŚCI ELEWACJI ZACHODNIEJ BAZYLIKI KOLEGIACKIEJ PW. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W GRUDZIĄDZU - ETAP IV" zaprasza do składania ofert cenowych.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Oferta
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Zakres prac


Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest wykonanie zadania pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji zachodniej bazyliki kolegiackiej pw. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu - etap III."

Postępowanie unieważnia się na podstawie rozdz. XIII pkt 3 zapytania ofertowego, w którym zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zadania pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji zachodniej bazyliki kolegiackiej pw. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu - etap III" zostanie ponownie upublicznione w portalu zamówień regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w dniu 23 maja 2022 r. z terminem składania ofert do dnia 6 czerwca 2022 r.


  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania ofertowego dotyczącego wykonania zadania pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji zachodniej bazyliki kolegiackiej pw. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu - etap III" wybrany został następujący wykonawca:

Pracownie Konserwacji Zabytków RENOMA Hanna Rubnikowicz - Góźdź,

ul. Mohna 71/3, 87 - 100 Toruń

Kwota brutto oferty: 142 857,14 zł

Oferta ww. Wykonawcy uzyskała 100 punktów.
Parafia pw. Św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu w związku z realizacją zadania pn. "PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ELEWACJI ZACHODNIEJ BAZYLIKI KOLEGIACKIEJ PW. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W GRUDZIĄDZU - ETAP III" zaprasza do składania ofert cenowych.

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Przedmiar prac
Załącznik nr 3 - Wykaz usługi
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o m.in. niezaleganiu z płatnościami
Załącznik nr 6 - Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu w związku z realizacją projektu pn. „Prace konserwatorskie elewacji zachodniej kościoła pw. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu – etap II” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego,  informuje o rozstrzygnięciu postępowania.

Najwyższą ilość punktów 100 pkt w ustalonych przez Zamawiającego kryteriach oceny ofert otrzymała:
Pracownia Konserwacji Zabytków RENOMA
Hanna Rubnikowicz-Góźdź
ul. Mohna 71/3
87-100 Toruń

Cena brutto: 95.121,85 zł

UZASADNIENIE: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i złożona oferta jest najkorzystniejsza pod kątem przyjętych w postępowaniu kryteriów.23 czerwca 2021 r.

Parafia pw. Św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu w związku z realizacją projektu pn. „Prace konserwatorskie elewacji zachodniej kościoła pw. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu – etap II” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest kontynuacja prac konserwatorskich elewacji zachodniej kościoła obejmujących:

 • prace konserwatorskie elewacji ceglanej na powierzchni 75,08 m2 poniżej gzymsu koronującego;
 • prace konserwatorskie detalu rzeźbiarskiego wraz z ewentualnym demontażem.


Szczegółowe informacje zawarto w dokumentacji poniżej:
Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu w związku z realizacją projektu pn. „Prace konserwatorskie elewacji zachodniej kościoła pw. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego,  informuje o rozstrzygnięciu postępowania.

Najwyższą ilość punktów 100 pkt w ustalonych przez Zamawiającego kryteriach oceny ofert otrzymała:
Firma Usługowo-Handlowa
ANIMAR Marzena Aniołowska
ul. Rapackiego 62
86-300 Grudziądz

Cena brutto: 46.000,00 zł


UZASADNIENIE: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i złożona oferta jest najkorzystniejsza pod kątem przyjętych w postępowaniu kryteriów.Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu w związku z realizacją projektu pn. „Prace konserwatorskie elewacji zachodniej kościoła pw. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego,  zaprasza złożenia oferty

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest kontynuacja prac konserwatorskich elewacji zachodniej kościoła obejmujących:

 1. prace konserwatorskie na elewacji ceglanej zachodniej elewacji kościoła – strona południowa wraz z klatką schodową
  (pow. 40 m2); 
 2. prace konserwatorskie na powierzchni elewacji tynkowej zachodniej elewacji kościoła – strona południowa wraz z klatką schodową (pow. 5,40 m2);
 3. nadzór konserwatorski;
 4. dokumentacja konserwatorska;
   

Szczegółowe informacje zawarto w dokumentacji  poniżej:


Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu w związku z realizacją projektu pn. „Prace konserwatorskie przy kruchcie południowej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu – etap III” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego,  zaprasza złożenia oferty.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest kontynuacja prac konserwatorskich obejmujących:

 1. Tynki zewnętrzne o powierzchni ogółem 5 003,62 dm2 w zakresie usunięcia ze ścian zewnętrznych wtórnych tynków cementowych, zabezpieczenia i uzupełnienia wypraw historycznych, odsalania muru, uzupełnienia spoin w wątku ceglanym, uzupełnienia / wykonania tynków zaprawą wapienno-trasową, scalenia kolorystycznego i malowania elewacji;
 2. Wątek ceglany o powierzchni ogółem 1 484,00 dm2 w zakresie oczyszczenia wątku ceglanego i odsolenia murów wewnętrznych oraz uzupełnienia spoin w wątku ceglanym.


Szczegółowe informacje zawarto w dokumentacji  poniżej:


OGŁOSZENIE


Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu w związku z realizacją projektu pn. „Prace konserwatorskie przy kruchcie południowej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu – etap III” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego,  informuje o rozstrzygnięciu postępowania.

Najwyższą ilość punktów 80 pkt w ustalonych przez Zamawiającego kryteriach oceny ofert otrzymała:
Firma Usługowo-Handlowa
ANIMAR Marzena Aniołowska
ul. Rapackiego 62
86-300 Grudziądz
 
UZASADNIENIE: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i oferta jest najkorzystniejsza pod kątem przyjętych w postępowaniu kryteriów.