Zwiedzanie wieży Bazyliki


Parafia / 2 maj 2018
W każdą sobotę od 5 maja do 29 września 2018 roku, wszyscy chętni pragnący zwiedzić wieżę Bazyliki św. Mikołaja spotykają się z dyżurującym przewodnikiem o godzinie 12:00 przed wejściem do Kościoła. Prosimy o stosowanie się do regulaminu zwiedzania wieży, który można zobaczyć po kliknięciu w dany artykuł. Serdecznie zapraszamy.
 
 
  Regulamin zwiedzania
                                                 wieży Bazyliki św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu
 
 1. Wieża udostępniana jest zwiedzającym pod opieką przewodnika. Informacje na temat harmonogramu i sposobu zwiedzania dostępne są na stronie internetowej parafii i w gablocie informacyjnej przy kościele.
 2. Korzystanie z wieży odbywa się na własną odpowiedzialność.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wejść na wieżę tylko pod opieką dorosłych.
 4. Na wieży może przebywać maksymalnie 1 grupa (10 osób) znajdująca się pod opieką przewodnika PTTK lub przewodnika wyznaczonego spośród pracowników parafii.
 5. Zwiedzanie wieży nie może zakłócać sprawowanych w świątyni nabożeństw ani modlitw osób indywidualnie nawiedzających kościół.
 6. Wieża nie jest udostępniana dla zwiedzających w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (burzy i wiatrów o prędkości przekraczającej 20 m/s, lub innych zjawisk zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających) oraz w godzinach bicia dzwonów (1145-1215 i 1745-1815).
 7. Zabrania się:
 • zrzucania z wieży jakichkolwiek przedmiotów;
 • wspinania się na barierki oraz wychylania się przez barierki na schodach, okna widokowego, dotykania urządzeń elektrycznych, dotykania dzwonów i elementów mechanicznych uruchamiających dzwony;
 • wspinania się po elementach konstrukcji klatki schodowej i podtrzymującej dzwony;
 • wspinania się na elewację wieży;
 • niszczenia wyposażenia wieży;
 • wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników;
 • wnoszenia sprzętów sportowych (m. in. rowery, deskorolki, rolki, hulajnogi i inne);
 • używania otwartego ognia - na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia;
 • prowadzania działalności marketingowej lub reklamowej bez zgody administratora obiektu.
 1. Na terenie wieży obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.
 2. Na wieżę nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu czy innych środków odurzających oraz takie, które w jakikolwiek sposób naruszają ład i porządek publiczny, czy też urażają uczucia religijne (wieża jest częścią kościoła).
 3. Zwiedzający winni posiadać odpowiednie obuwie, umożliwiające zarówno bezpieczne wejście, jak i zejście z wieży.
 4. Niewskazane jest wchodzenie na wieżę osobom cierpiącym na lęk wysokości, z wadami serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną wypadku.
 5. Osoby starsze oraz mające problemy zdrowotne, korzystając z wieży winny zachować szczególną ostrożność.
 6. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna lub przewodnika na 10 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie wieży.
 7. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy.
 8. Przewodnik i administrator wieży nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe, uszkodzenia ciała oraz inne szkody materialne zwiedzających na terenie wieży, szczególnie te wynikające z naruszenia regulaminu i poleceń obsługi.
 9. Przebywający na wieży muszą bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag uprawnionego pracownika lub przewodnika obsługującego wieżę oraz tablic informacyjnych i ostrzegawczych umieszczonych na trasie zwiedzania.
 10. Wstęp na wieżę równoznaczny jest z akceptacją oraz zapoznaniem się z powyższym regulaminem.
                                                                                                        Proboszcz parafii             
                                                                                               św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu